Ka?an Kocatepe'den
Günün Videosu
GEBEL?KTE ?LAÇ KULLANIMI: HANG? ?LAÇLAR KULLANILAB?L?R?HANG?LER?N?N KULLANILMASI SAKINCALI OLAB?L?R?
1
Hamilelikte ilaç kullan?m? - Genel Öneriler: https://www.4g.abc4pneumococcal.com/tr/tibbi-bilgiler-gebelikte-ilac-kullanimi-hamilelikte-ilac-kullanimi-genel-oneriler.html Hamilelikte ilaç kullan?m?-hangi ilaçlar gebeli?i ve bebe?i etkileyebilir?A?r? kesici kullan?l?rm?? https://www.youtube.com/watch?v=eogMx6OIb00 Gebelikte rahatl?kla kullan?labilecek ilaçlar nelerdir? Hangi vitaminlerin günlük dozlar? a??ld???nda sorun yaratabilir? D vitamini dü?üklü?ü gebelikte s?k görülen bir durum mudur? Enjeksiyonluk D vitamini ampulleri gebelikte nas?l kullan?l?r? A vitamini fazla al?n?rsa bebekte hangi sorunlara neden olabilir? Demir fazla al?n?rsa hangi sorunlara neden olabilir? Mide yanmas?nda mide asidini nötralize etmek için al?nan ?urup ve ç?neme tabletleri fazla al?n?rsa ne gibi sorunlara yol açabilir? Kab?zl?k durumunda ilaç kullan?labilir mi? Parasetamol içerikli a?r? kesiciler gebelikte kullan?labilir mi? Gebelikte antibiyotik kullan?labilir mi? Antibiyotik kullan?m?n?n ne gibi yan etkileri olabilir? Öksürme ve burun ak?nt?s? için ne zaman doktora gidilmeli ve ne zaman antibiyotik kullan?lmal?? Gebelikte idrar yolu enfeksiyonlar?nda antibiyotik kullan?m?na karar vermeden önce yap?lan idrar kültürünün önemi nedir? Gebelikte tiroid bezi yetmezli?i günümüzde neden fazla görülmektedir? Gebelikte hangi durumularda tiroid hormonu takviyesi verilir? Tiroid bezinin az çal??mas? bebekte zeka sorununa yol açar m?? Gebelik ?ekerinde hangi durumlarda insülin tedavisi gerekir? Kullan?lmas? kesinlikle sak?ncal? olan ilaçlar var m?d?r? Gebelikte k?zam?kç?k a??s?, sivilce ilaçlar? kullan?labilir mi? ?laç kullan?m? kategorileri nelerdir? (A, B, C, D, X) ----------- Video içeri?i sadece bilgilendirme amaçl?d?r, tan? ve tedavi için mutlaka doktorunuza ba?vurunuz. Bu video kanal?nda sorular?n?za yan?t verilememektedir. Dr. Ka?an Kocatepe için: https://www.kagankocatepe.com Jinekolojik bilgiler için: https://www.jinekoloji.net

Hafta Hafta Gebelik

Bebe?inizin muhtemel do?um tarihini ??renin.
Gebelikte 1. Hafta

Gebelikte 1. Hafta

Gebelik ortalama 40 hafta, yani 9 AY 10 GÜN devam eden bir süreçtir. T?bbi olarak gebelik ba?lang?c?n?z? hamile kald???n?z adet döngünüzde (adet döngüsü üreme ça??nda olan bir kad?n?n bir adet kanamas?n?n ilk gününden di?er adet kanamas?n?n ilk gününe kadar olan süreci tan?mlar) gördü?ünüz adetin ilk günü belirler. Bu nedenle gebeli?inizin birinci haftas? asl?nda henüz hamile olmad???n?z bir dönemdir.
Gebelikte 2. Hafta

Gebelikte 2. Hafta

Geçen hafta içerisinde bebe?inizin olu?umuna katk?da bulunacak ve ona sizin genetik yap?n?z? verecek yumurta hücresinin geli?imi hakk?nda bilgiler verdik. Bu hafta ise bebe?inizin genetik yap?s?n?n kalan yar?s?n? olu?turacak e?inize ait sperm hücresi hakk?nda bilgiler edineceksiniz.
Gebelikte 3. Hafta

Gebelikte 3. Hafta

Yumurtal?kta geli?en folikül çatlad?ktan sonra serbestle?en yumurta hücresi s?kl?kla ayn? taraftaki Fallop tüpünün saçaklar? taraf?ndan içeriye al?n?r ve tüpün iç bo?lu?unda ilerlemeye ba?lar. Gebelik olu?abilmesi için yumurtlama gerçekle?tikten sonraki ilk saatlerde yumurta hücresinin spermlerle kar??la?mas? gerekir. Bir yumurta hücresinin etraf?n? çok say?da sperm hücresi ku?atmas?na kar??n bunlardan normalde yanl?zca bir tanesi yumurta hücresi içine girmeyi ba?arabilir.
Gebelikte 4. Hafta

Gebelikte 4. Hafta

Sizden ve e?inizden gelen hücrelerin “tek vücutta birle?mesi” sonucu olu?an yeni canl?, yani bebe?iniz sizin ve e?inizin genlerinin harmanlanmas?yla olu?mu?, yani hem sizden hem de e?inizden esinlenerek tasarlanm?? size benzeyen ancak sizden apayr? bir genetik yap?ya sahip bir birey olarak aram?za kat?lm??t?r.
Gebelikte 5. Hafta

Gebelikte 5. Hafta

Bu hafta adetiniz gecikti ve bu gecikmenin bir gebeli?e ba?l? oldu?undan ciddi bir ?ekilde ?üphelenmeye ba?lad?n?z. Hamile oldu?unuzu ö?renmek için gebelik testi yapt?rmaya karar verdiniz. ?imdi bu testlerin biraz ayr?nt?s?na girece?iz:
Gebelikte 6. Hafta

Gebelikte 6. Hafta

Gebelikte östrojen ve progesteron hormonlar?n?n salg?s?nda önemli de?i?iklikler meydana gelir ve hormonlar?n günlük salg?lanma miktar? ve hatta gün içindeki salg?lanma h?z? de?i?ir.Bu de?i?ikliklerin amac? sizi bedenen ve ruhen gebelik ve do?uma haz?rlamakt?r.
Gebelikte 7. Hafta

Gebelikte 7. Hafta

Hamile oldu?unuzu e?iniz ve en yak?nlar?n?z d???nda kimler biliyor? Anne adaylar?n?n ço?u "test do?ru de?ildir.." veya "dü?ük olur..." gibi kayg?larla gebe olduklar?n? hemen söylemekten çekinirler. Ancak çal???yorsan?z üstünüzdeki ki?iye, yani "patronunuza" gebe oldu?unuzu söylemenizde fayda var.
Gebelikte 8. Hafta

Gebelikte 8. Hafta

Bu haftada rahiminiz art?k bir portakal büyüklü?üne eri?mi? durumda. Yandaki resimde rahim ile çevre organlar?n?z aras?ndaki kom?ulu?u görüyorsunuz. Rahiminiz gördü?ünüz gibi mesanenin üzerine yatm?? durumda ve bu nedenle s?k idrar ç?kma ?ikayeti ya?amaya devam ediyorsunuz.
Gebelikte 9. Hafta

Gebelikte 9. Hafta

?? yerinizde bilgisayar kullan?yorsan?z, "bilgisayar ???nlar?n?n" bebe?iniz üzerinde olumsuz etkiler yaratmas?ndan endi?e duyuyor olabilirsiniz. Korkmay?n, bilgisayarlar ve monitörlerin iyonize edici ("canl? dokuya zarar verici") özellikleri bulunmaz.
Gebelikte 10. Hafta

Gebelikte 10. Hafta

??iniz masaba?? i?iyse veya uzun süre ayakta kal?nmas?n? gerektiriyorsa dikkat etmeniz gereken önemli birkaç nokta var: Uzun süreli oturmak ve uzun süreli ayakta durmak dola??m sisteminizi yava?lat?r.
Gebelikte 11. Hafta

Gebelikte 11. Hafta

Bel a?r?s? ?ikayetleri ya??yormusunuz? Gebelikte bel a?r?s?n?n en önemli nedenlerinden biri belinizi yanl?? kullanman?zd?r. Büyüyen rahiminiz ile birlikte a??rl?k merkeziniz de öne do?ru yer de?i?tirir ve siz gerekli tedbirleri almazsan?z bu "yer de?i?tirme" a?r?ya neden olur.
Gebelikte 12. Hafta

Gebelikte 12. Hafta

Gebeli?inizin inan?lmaz bir h?zla ilerledi?ini dü?ünüyor olabilirsiniz. Baz? anne adaylar? daha bu haftalarda bir an önce bebeklerine kavu?man?n hayalini kurarlar. Bebe?inizin çoktan sizinle birlikte var oldu?unu unutmay?n ve gebeli?inizin keyfini ç?karmaya devam edin.
Gebelikte 13. Hafta

Gebelikte 13. Hafta

Bu dönemde karn?n?zda ve özellikle de sa? kas???n?zda a?r?lar ortaya ç?kabilir. Bu a?r?lar büyümekte olan rahiminizin, rahimi yerinde tutan ba?lar? ve özellikle de ligamentum rotundum ("yuvarlak ba?") adl? yap?y? germesinden kaynaklanan a?r?lard?r.
Gebelikte 14. Hafta

Gebelikte 14. Hafta

?kinci trimester (ikinci üç ayl?k dönem) hamilelik döneminizde en çok rahat edece?iniz dönemdir. Gebeli?in erken dönemlerinde ortaya ç?kan ?ikayetlerin önemli bir k?sm? kaybolmu? ve vücut gebeli?e uyum sa?lam??t?r. Yorgunlu?unuz devam ediyorsa istirahat etmeye devam etmelisiniz.
Gebelikte 15. Hafta

Gebelikte 15. Hafta

Rahiminizi artk dardan elle hissedebilirsiniz. Elinizi karnnza koyduunuzda elinize top gibi, yumuak bir kitle gelecektir. te bebeiniz buradadr. Birkaç hafta içinde varln yeterince belli edecektir merak etmeyin. lk gebeliinizi yayorsanz bebeinizin hareketlerini hissetmek için birkaç hafta daha beklemelisiniz.
Gebelikte 16. Hafta

Gebelikte 16. Hafta

Bu haftalardan itibaren yüzünüzde ve vücudunuzun günee maruz kalan bölgelerinde lekelenmeler olumaya balayabilir. Kanda artan östrojen hormonunun cilt rengini salayan pigment üretici hücreler üzerindeki etkisi nedeniyle oluan bu lekelenmeler genellikle kalc deildirler.
Gebelikte 17. Hafta

Gebelikte 17. Hafta

Rahiminiz göbek delii seviyesine ulamak üzere ve bunu elinizle hissedebilirsiniz. Bebeiniz bu haftadan itibaren önceki haftalara göre daha hzl kilo almaya ve gelimeye baladndan muhtemelen siz de biraz daha hzl kilo almaya balayacaksnz.
Gebelikte 18. Hafta

Gebelikte 18. Hafta

kinci trimester, tansiyonunuzda muhtemelen hayat boyu en düük deerlerle karlaacanz dönemdir. Bebee giden kan akmnn artmas ve kan damarlarnda genel bir geveme hali olmas nedeniyle ortaya çkan bu durum sizde çeitli ikayetlere neden olabilir.
Gebelikte 19. Hafta

Gebelikte 19. Hafta

Bu gebelik haftasndan itibaren cildinizdeki deiiklikler belirginleebilir. Bu deiiklikler gebelik hormonlar ve gebeliin mekanik etkileri (rahimin büyümesi) sonucu oluurlar.Kloazma (gebelik maskesi) ad verilen aln, yanak, burun ve çenede yama tarznda kzarklklar özellikle günee ar maruz kalmanz durumunda belirginleebilir
Gebelikte 20. Hafta

Gebelikte 20. Hafta

Gebeliin ilk yarsn geride brakmak üzeresiniz. Artk "karnnz" da yava yava çkmaya balad. Rahiminizi u anda tam göbek deliiniz hizasnda hissedebilirsiniz. Bundan sonra da her hafta yaklak bir santimetre yukar çkmaya devam edecek.
Gebelikte 21. Hafta

Gebelikte 21. Hafta

Bebek haraketleriniz bir iki hafta önce balad ve bu haftadan itibaren bebeinizin oynama skl ve hareketlerin hissedilebilirlii artacak. Bu süreçte siz zaman zaman bebeinizin "daha az oynadn" hissederek endieye kaplabilirsiniz.
Gebelikte 22. Hafta

Gebelikte 22. Hafta

Rahiminizi artk göbeinizin iki parmak üstünde rahatlkla hissedebilirsiniz. Gebelikte vücudunuzun arlk merkezi sürekli olarak deiir ve bu yüzden bel kemikleri de buna uyum salamak için biraz zorlanrlar. Kamburunuzu çkarmadan karnnz rahatça tayabileceiniz en iyi duru pozisyonunu belirlemelisiniz.
Gebelikte 23. Hafta

Gebelikte 23. Hafta

Bu ve ilerleyen haftalarda bebeinizin alan bol olduundan tekmeleme, yumruklama, omuz atma gibi deiik hareketleri birbirinden ayrt edebilir duruma geleceksiniz. Hatta karnnzdan da hareketleri takip edebilirsiniz. Her bebek kendine özgü bir hareket etme alkanl gelitirir. Baz bebekler yaradllar gerei daha az hareket ederlerken bazlar daha aktiftir.
Gebelikte 24. Hafta

Gebelikte 24. Hafta

Doktorunuz size bu haftalarda "eker yükleme" ya da "eker tarama testi" eklinde bir test yaplmasn önerebilir. Hiçbir belirti vermeden de geliebilen gestasyonel diyabet (gebelikte görülen eker hastal, "gebelik ekeri") 24-28. gebelik haftalar arasnda yaplan iki farkl testle aratrlr.
Gebelikte 25. Hafta

Gebelikte 25. Hafta

Rahiminiz u anda yaklak olarak bir futbol topu büyüklüünde. Büyüme hzl bir ekilde devam ediyor. Bu büyüme sürecinde rahiminiz belinizde bulunan sinirlere hafifçe bask yaptnda bile bel ve bacaklarnzda zonklama tarznda arlar hissedebilirsiniz.
Gebelikte 26. Hafta

Gebelikte 26. Hafta

Rahiminizde bu haftalardan itibaren zaman zaman ortaya çkan ani kaslma ve gevemeler hissederseniz korkmayn. Bunlar Braxton-Hicks kaslmalar ad verilen arsz, adet kramplar gibi ve düzensiz aralklarla gelen kaslmalardr. Rahiminiz gerçek doum sanclar için antrenman yapmaktadr.
Gebelikte 27. Hafta

Gebelikte 27. Hafta

Rahiminiz göüs kafesinize yaknlatkça diyafragma da (karn boluu ile göüs kafesini ayran kas yaps) yukarya doru yer deitireceinden, özellikle derin nefes alma esnasnda zorluk çekebilirsiniz. Bu, akcierlerinizin tam olarak iememesinden kaynaklanan bir durumdur.
Gebelikte 28. Hafta

Gebelikte 28. Hafta

Üçüncü trimesterde ikinci trimesterde olduunuz kadar rahat olamayabilirsiniz. Bacak kramplar, basur, varisler, kantl cilt çatlaklar, bel arlar, ayanzda imeler, mide yanmas, hazmszlk bu trimesterde nispeten daha sktr. Bu belirtilerin hemen tümü çeitli ekillerde tedavi edilebilir. Doktorunuza dann.
Gebelikte 29. Hafta

Gebelikte 29. Hafta

Gebelik haftanz ilerledikçe daha önce hiç yaamadnz sorunlarla karlaabilirsiniz. El parmaklarnzdaki ödem bu haftalardan itibaren ellerinizi yumruk yapmanz zorlatrabilir ve bu arada yüzüklerinizin dar geldiini farkedebilirsiniz. Yüzükleriniz parmaklarnzdan çkamaz duruma gelmeden önce onlar çkarn ve kaldrn.
Gebelikte 30. Hafta

Gebelikte 30. Hafta

Bir anne aday için en iyi yat pozisyonu sol yandr. Vücuttaki kan kalbe geri tayan ana toplardamarlar karnnzda sa tarafta bulunduklarndan sola dönük yat pozisyonu bu büyük damarlara en az bas olmasn ve böylece organlardan kalbe kan dönüünün mükemmel bir ekilde devam etmesini salar. Bu ekilde uyumakta zorlanrsanz karnnzn altna bir yastk koyun.
Gebelikte 31. Hafta

Gebelikte 31. Hafta

Rüyalarnzn deitiini farkettiniz mi Anne adaylar bu gebelik haftalarnda garip rüyalar görebilirler. Ksa bir uykuya dalsanz bile hemen rüya görmeye balayabilirsiniz. Belki de gebelik döneminiz yaamnz boyunca en sk rüya gördüünüz dönem olacak. Bunlar einizle ve arkadalarnzla paylan.
Gebelikte 32. Hafta

Gebelikte 32. Hafta

Çalan bir anne adayysanz, ister SSK, ister 657 numaral devlet memuru kanunu, ister dier bir çalma kanununa tabi olun (hepsi SGK ad altnda birletirilmitir) , bu haftann sonunda yasal doum önü iznine ayrlma hakkna kavuacaksnz. Doktorunuzun onayyla 37. gebelik haftasna kadar çalabilir ve bu süreyi doum sonras izninize ekleyebilirsiniz.
Gebelikte 33. Hafta

Gebelikte 33. Hafta

Baz anne adaylarnn ileri gebelik haftalarna kadar "karnlar çkmayabilir". Bu, doktorunuz ultrasonda bebeinizin ölçülerini normal bulmu olmak artyla bebein gelimesinde bir problem olmasndan deil, anne adaynn yapsal özelliklerinden kaynaklanan bir durumdur.
Gebelikte 34. Hafta

Gebelikte 34. Hafta

Dikkat: Braxton-Hicks kaslmalar (hazrlayc kaslmalar) bu haftadan itibaren biraz sklaabilir. Bu kaslmalar gerçek doum sanclarnn aksine ksa sürerler, düzensizdirler ve genellikle sizde büyük bir rahatszla neden olmazlar. Rahim kaslar bu ekilde antrenman yapmakta ve bebeiniz miyadna geldiinde 10 dakikada üç kez gelen ve yaklak 50 saniye süren gerçek doum kaslmalarna dönümektedirler.
Gebelikte 35. Hafta

Gebelikte 35. Hafta

Ne kadar vurgulansa az: "Bebek hareketlerine dikkat..." Bebek hareketleri bebeinizin salkl olduunu gösteren en önemli bulgulardan biridir. Salkl bebek, fazla enerjisini hareket ederek harcar.
Gebelikte 36. Hafta

Gebelikte 36. Hafta

Bu haftadan itibaren gebelik muayenelerine muhtemelen haftalk olarak çarlacaksnz. Gebelik sürenizin tamamlanmasna yaklak dört hafta kald ve içinizi bir heyecan kaplamaya balad bile. lk gebeliinizse sürekli olarak aklnzda "nasl olacak acaba" düüncesi olabilir. Doum yapacanz yeri ve yatacanz oday görmek, rahatlamak açsndan oldukça faydal olabilir.
Gebelikte 37. Hafta

Gebelikte 37. Hafta

Bu haftadan itibaren ev ilerinden de izne ayrln. Einiz ve yaknlarnz tüm ev ii görevlerini seve seve sizin yerinize yaparlar. Ne de olsa ailenin odak noktas sizsiniz. Çocuunuz veya çocuklarnz yeni gelecek bir karde için hem sevinirler, hem de kendilerine bugüne kadar gösterilen youn ilginin azalmasndan korkarlar.
Gebelikte 38. Hafta

Gebelikte 38. Hafta

Evet, artk snra girdiniz. Doumlarn %75'i 38-42. gebelik haftalar arasnda gerçekleir. Yaklak %5 anne adaynda doum eylemi 42. hafta dolmasna ramen balamaz. Geri kalan %20 anne aday ise bebeini 38. haftadan önce dünyaya getirir.
Gebelikte 39. Hafta

Gebelikte 39. Hafta

Bu ve takipeden hafta içinde doum yapma olaslnz oldukça yüksek. Geçen haftalardaki önerilerimiz aynen devam etmektedir: doum sabr iidir ve bu sabrn sonunda bebeinizi kucanza alp onu emzirmeye baladnzda ne kadar mükemmel bir i baardnz göreceksiniz.
Gebelikte 40. Hafta

Gebelikte 40. Hafta

Evet, ite sihirli rakam: 40. Bu haftann sonunda doum yapm olma olaslnz yüksek. Belki de biraz daha bekleyeceksiniz. Panik olmayn. Olaan doktor kontrollerinize gitmeye devam edin. Doktorunuzun, hastanenin ve gerekli olan dier telefonlarn yazl olduu kad tetkiklerinizin bulunduu doum dosyasna yerletirin ve bu dosyay görünür bir yerde bulundurun.
Gebelikte 41. Hafta

Gebelikte 41. Hafta

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sizin son adet tarihinizin ilk gününü doru olarak hatrlamanz ve bu son adet tarihinin gebeliin ilk haftalarnda yaplan bir ultrasonla teyid edilmi olmasdr. Tbbi inceleme ve önceki ultrason incelemelerinizin dikkatli bir ekilde gözden geçirilmesi sonrasnda gebeliin gerçekten 42. haftaya girdii belirlendiinde (bu haftann bitiminde) doum gerçekletirilmelidir.

Videolar

ANNE KARNINDAK BEBEKTE KROMOZOM BOZUKLUU OLUP OLMADII (DOWN SENDROMU VD.) NASIL ANLAILABLR
4507
NORMAL VAJNAL DOUM HAKKINDA BLGLER (Dr. TÜLN&KAAN KOCATEPE - 2.Bölüm) (Babyjoy Radyo'dan)
4558
GEBELKTE KABIZLIK NEDEN OLURNASIL ÖNLENR LAÇSIZ VE LAÇLA NASIL TEDAV EDLRBEBEE ZARARLI MI
3356
GEBELKTE TANSYON DEER KAÇ OLMALITANSYON DÜMES VE YÜKSELMESNDE NE YAPILIRBEBE ETKLER M
4256
NORMAL VAJNAL DOUM HAKKINDA BLGLER (Dr. TÜLN&KAAN KOCATEPE - 1.bölüm) (Babyjoy Radyo'dan)
5659